укр рус Дошка оголошень Додати оголошення
Шукати на сайті та у каталозі товарів
Переглянути каталог

Формування інтернет-маркетингу. Генезис Інтернету.


ФОРМУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ

 Генезис Інтернету

Характерною рисою сучасного суспільства є прогресуючий розвиток глобальної інформаційної гіпермедійної системи, що має  назву  Інтернет. Інтернет  є  міжнародною  комп’ютерною «мережею мереж», що діє на основі співпраці і сполучає один з одним самих різних користувачів, у тому числі державні організації, учбові заклади, бібліотеки, корпорації, лікарні, приватних осіб і інше. Водночас це середовище для співпраці та спілкування, засіб всесвітнього мовлення та розповсюдження інформації, віртуальне економічне середовище та потужний інструмент ведення бізнесу. Інтернет містить у собі величезний інформаційний простір практично з усіх галузей знань та життєдіяльності суспільства, динамічно розвивається, представляє більшість провідних фірм світу та широкі маси користувачів, формує нові рушійні економічні сили та є найбільш привабливою  сферою  для  інвестицій  венчурного  характеру.  Глобальні масштаби  та  всеохоплюваність  процесу  входження  Інтернету у  різні  аспекти  життя  суспільства  створили  нову,  так  звану віртуальну реальність. Значення її для суспільства нині навіть неможливо оцінити, настільки глибокими та неоднозначними можуть бути її результати.
Сьогоднішня структура Інтернету за базовою конфігурацією зобов’язана праці двох дослідницьких команд, які в 60-ті роки ХХ сторіччя намагалися досягти різних цілей. Метою команди з США під керівництвом Статі Бэрана була розробка надійного методу комунікації в умовах ведення ядерної війни, здійснення зв’язку в умовах дезорганізованості. Керівник англійської команди Дональд Девіс у своїх дослідженнях шукав більш дешеву й більш ефективну систему комунікації. Тут за головний напрям роботи було вибрано пошук нових способів застосування надто дорогих у той час комп’ютерів. Система, запропонована американцями для підвищення надійності, була дуже схожа на ту, яку розробили англійці для підвищення ефективності. Подальше об’єднання зусиль обох команд стало основою створення єдиного технологічного об’єкта - Інтернету. Він і сьогодні зберігає базові властивості, закладені на самому початку реалізації ідеї, але надає велику кількість додаткових послуг, які формують нове віртуальне середовище (табл. 1.1).
Формування інтернет-маркетингу. Генезис Інтернету. Ірина Литовченко.

Розвиток Інтернету продовжується, і прогноз пропонує нові додатки, які у свою чергу стануть рушійною силою подальшого розвитку самої Мережі.
Аналіз наукових праць останніх років дав змогу виокремити чотири основні складові потужного та всепроникного залучення Інтернету у життя сучасного суспільства, у тому числі в економіку:
•  мережна природа (модель);
•  розвиток цифрових технологій;
•  закон Мура;
•  закон Меткалфа.
Ці явища та історичні передумови їх бурхливого розвитку обумовили синергетичні ефекти, які поєднують в єдині мережі діяльність розташованих у різних кутках земної кулі виробників та споживачів, суспільні організації та державні заклади, окремих людей.

Мережна  модель  Інтернету.  Основою  сучасної  величезної інтеграції  (синергетики)  людських  зусиль  є  мережна  модель (рис. 1.1).

Формування інтернет-маркетингу. Генезис Інтернету. Ірина Литовченко.


Вперше ця модель була запропонована в 1962 г. Полом Бераном (Paul Baran), який висунул пропозицію використовувати децентрализованную систему комутацій комп’ютерів, коли в разі руйнування більшої частини одиниць мережі, вона зберігає свою працездатність.
Саме така модель може забезпечити ряд властивостей, необхідних для ефективного функціонування глобальних надскладних систем. До таких властивостей належать:
•  відкритість усіх сторін для розширення за рахунок нових учасників;
•  можливість нескінченого ускладнення;
•  доступність (легкість і відносна дешевина підключення);
•  максимальне  поєднання  індивідуальної  та  колективної творчості;
•  максимальна можливість створення різноманітності конфігурацій;
•  гнучкість.
Завдяки цим властивостям Інтернет працює як єдине ціле, надійно  забезпечуючи  велику  різноманітність  процесів  та  інформації, які рухаються крізь нього. Матеріальне відтворення
такої інтеграції стало можливим завдяки інформаційним технологіям.

Розвиток цифрових технологій та можливість оцифрування все більшої кількості явищ у сучасному житті. Цифрова концепція в загальному вигляді може бути сформульована таким чином. Будь-яке явище стає цифровим, якщо вся інформація, що його стосується(у тому числі його властивості), може зберігатися у вигляді ланцюга нулів та одиниць. Найменша порція цифрового явища називається бітом. Усе, що відбувається в Інтернеті, має цифрову природу. В останні роки з’явились технології, спроможні створювати цифрове навколишнє серед овище, цілі цифрові світи. Вони є більш гнучкими та адаптовані порівняно зі звичайними обчисленнями, мають інші важливі властивості, які впливають на передані повідомлення та комунікацію в цілому. Слід також згадати таке явище як конвергенція — стрімке зближення усіх цифрових технологій. Виявляється воно в тому, що зі збільшенням явищ і предметів, які можуть бути оцифровані, різниця між ними стає менш помітною, а використання — більш розповсюдженим та дешевим.
Нові  версії  телевізорів,  комп’ютерів  та  телекомунікацій, що з’являються, мають одні і ті самі базові елементи, що швидко дешевшають. Іншими словами, якщо частина реального світу стає оцифрованою, то її можна передавати, зберігати та відтворювати за допомогою дуже схожих приладів.

Закон Мура. Його сутність може бути виражена наступним чином:  потужність  комп’ютера  збільшується  удвічі  приблизно кожні 18 місяців. У цьому випадку виконується всезагальний закон, що стосується науково-технічних досягнень, згідно з яким рушійна сила будь-якого процесу зростає за експонентою.  Це  обумовлює  величезну  швидкість  зниження  вартості операцій з бітами та стрімке зростання розрахункових та інших можливостей. З погляду провідних спеціалістів завдяки цьому закону вартість пам’яті та  мікропроцесорів у процесі розрахунку стає «практично безплатною». Отже, закон Мура — це технологічна сила, яка зробила Інтернет популярним та багатогранним.

Закон Меткалфа. Зв’язок між розміром мережі та її цінністю можна виразити за допомогою вартості мережі, що квадратично  зростає  залежно  від  кількості  користувачів  Інтернету.
Звідси витікає, що цінність мережі збільшується тим швидше, чим більше кількість осіб бере в ній участь. Закон Меткалфа розглядає  Інтернет  як  комунікаційне  середовище,  як  мережу для обміну інформацією з іншими учасниками Інтернету.
Цінність мережі зростає за рахунок залучення нових учасників. При цьому кожен новий користувач приносить додаткову цінність для тих учасників, які вже перебувають в Інтернеті. Важливим для маркетолога є розгляд індивідуальної та загальномережної цінності. Під індивідуальною цінністю розуміють цінність, яку отримує окремий учасник мережі. Для компаній, організацій та державних закладів підключення до мережі дозволяє працювати колективно, викори стовуючи усі її переваги,
включаючи загальномережну цінність. В окремій компанії це виявляється в економії коштів та більш ефективних комунікаціях, нових бізнес-можливостях. Звідси, чим більша мережа,
тим вона цінніша і тим більший прибуток дає кожному її учаснику.
Розуміння  базових  принципів  існування  нового  віртуального середовища, у тому числі економічного, важливе для сучасної оцінки маркетологом нових бізнес-моделей, порівняння ринкових та маркетингових можливостей у віртуальній економіці, товарів та послуг. виробництва та просування на основі інформаційних технологій інноваційних.
Сьогодні динамічний розвиток Інтернет-економіки глобально впливає на бізнес-компанії, має стратегічне значення для їх виживання і конкурентоспроможності в майбутньому. Інтернетизація надала величезні можливості для пришвидшення виробничих циклів, включаючи процеси підготовки виробництва
(вибір вихідних матеріалів, пошук постачальників та ін.) і збуту продукції, просування її як на локальному, так і на міжнародному ринках. Фактично, сучасна економіка та більшість компаній становлять гібрид старої та нової Інтернет-економіки.

Інтернет-економіка - це сфера, в якій реально здійснюється  бізнес,  створюється  й  змінюється  вартість,  відбуваються транзакції і встановлюються відносини типу «один з одним».
Ці процеси можуть бути пов’язані з аналогічними процесами традиційного ринку, але водночас бути незалежними від останніх. Така економіка іноді називається цифровою економікою або кіберекономікою». Віртуальна економіка є модифікована форма ринкової економіки, що має інші базисні параметри та базується на нових тільки їй властивих принципах. Фундаментальними ознаками економіки є: просторова, структурна, ресурсна, технологічна.
Віртуальна  економіка  охоплює  господарство  всієї  земної кулі, де є електрика і мережа Інтернету. Переведення традиційної економіки в мережу Інтернету робить її більш гнучкою,
тому що віртуальна економіка, оперуючи цифровою інформацією  в  комп’ютерних  мережах,  полегшує  співпрацю  людей.

В Інтернет-економіці виділяють такі напрями:
•  Інтернет-бізнес;
•  Інтернет-комерція;
•  Інтернет-маркетинг.
Поняття  «Інтернет-бізнес»  визначається  як  тактична  або стратегічна ініціатива, що трансформує відносини між компанія ми і споживачами, між різними компаніями, усередині компаній і навіть між окремими споживачами; також як реальний спосіб підвищення продуктивності праці та метод пришвидшення інновацій і створення нової вартості в рамках компанії. У більшості наукових праць зазначається, що із широким впровадженням економіки в Інтернет необхідне глибоке усвідомлення того, що сьогодні в діловому світі відбувається велика кількість нових процесів. Передумови успіху в Інтернет-економіці значно  різняться  від  тих,  якими  компанії  керувались  раніше;  змінилися  також  їхні  базові  принципи  ведення  бізнесу (табл.1.3).

Формування інтернет-маркетингу. Генезис Інтернету. Ірина Литовченко.

Таким чином, характерною рисою сучасного етапу розвитку людськості  є  впровадження  цифрових  технологій  у  використанні  інформації  та  засвоєння  принципійно  нового  інформаційно відкритого середовища з глобальними комунікаційними можливостями,  специфічними  економічними  відносинами  та господарськими  зв’язками.  Вже  існуючий  досвід  функціонування віртуальної економіки, активне використання інтернет технологій комерційними підприємствами потребує наукового осмислення та трансформації класичної теорії маркетингу. З виникненням  специфічного  напрямку -  інтернет-маркетингу, актуально створення теоретичних засад здійснення віртуальної маркетингової діяльності та розробки практичних рекомендацій щодо її здійснення.

За матеріалами: Литовченко І. Л. Інтернет-маркетинг. Навчальний посібник – К.: Центр учбової літератури,  2011. стор. 7 - 15.


Останні коментарі до сторінки
«Формування інтернет-маркетингу. Генезис Інтернету.»:
Всьго відгуків: 0    + Додати коментар